ProHoreca Nederlands
ProHoreca Homepage Vaak gestelde vragen Deltaweb - Restaurants in Belgi‘ contact_link_lbl
Prohoreca België
main_title_home
 
Een leverancier zoeken op ProHoreca.beAMBACHTELIJKE PRODUCT BENODIGDHEDEN BIOLOGISCHE LANDBOUW DIENSTEN DRANKEN INRICHTING PERSONEEL SLOW FOOD TEXTIEL UITRUSTING VOEDING ZoekertjesJobaanbiedingen - Horeca Job Kandidat Jobaanbiedingen - Horeca Job Kandidat Jobaanbiedingen - Horeca Job Kandidat Jobaanvragen - Horeca Werkgever Jobaanvragen - Horeca Werkgever Mijn zaak in de kijker zetten Zoekertje plaatsen Aanwerving van vakkundige medewerkers Bedrijf Overlaten - Horeca Bedrijf Overlaten - Horeca Maak een zoekertje voor het overlaten van een handelszaak Zoek over te nemen zaak ProHoreca Diensten Algemene kosten en Heronderhandelde Aankopen Horecaverzekeringen tegen Verminderde prijs voor Hotels en Restaurants Juridische diensten Bedrijfsoverdracht Ontwerpen en Updaten van Websites voor Hotels en Restaurants Ontwikkel de Uitstraling en Bekendheid van uw Hotel of Restaurant Aanwerving gekwalificeerd personeel Administratief en Sociaal Beheer van Horecapersoneel in België Voedingsadvies en 'Voeding in Evenwicht' Keurlabel

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden ProHoreca

1.GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen ('Algemene gebruiksvoorwaarden'; 'beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer'; 'handvest voor het gedrag van de gebruiker’; 'opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken' ; ‘algemene verkoopsvoorwaarden, specifieke gebruiksvoorwaarden voor kleine aankondigingen’ …). Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

3. LINKS NAAR ANDERE SITES VAN MIC Delta bvba

Deze website wordt beheerd door MIC Delta bvba en bevat links naar andere websites die beheerd worden door MIC Delta (de ‘Delta Websites’). Uw gebruik van elke site van MIC Delta bvba is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die in voorkomende gevallen worden weergegeven op iedere site van MIC Delta.

4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website en de andere sites van MIC Delta kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. MIC Delta oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat MIC Delta de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen MIC Delta en de uitbaters van deze sites.

5. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u MIC Delta garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door de wet of door de wettelijke en contractuele bepalingen of door deze gebruiksvoorwaarden.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. MIC Delta oefent geen enkele controle uit op de ernst, degelijkheid, juistheid en actualiteit of wettelijkheid van de gegevens die wij ontvangen met het oog op de publicatie van informatie of advertenties en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. MIC Delta, evenals onze leveranciers of aankondigers, kunnen verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan het geheel of een deel van deze website of de informatie die deze bevat. MIC Delta, haar leveranciers en aankondigers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als MIC Delta of een van zijn leveranciers of aankondiger werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Meer bepaald, is MIC Delta niet verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn websites, noch voor de schade die voort zou vloeien uit een eventuele inbraak in de informaticasystemen van de gebruiker en /of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. MIC Delta wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diefstal van gegevens als gevolg van een inbraak in zijn informaticasysteem. MIC Delta is niet verantwoordelijk voor informatie die via Delta Websites verspreid worden door middel van banners, knoppen, skyscrapers, html pages, flashes, foto’s en/of andere mediadragers die door derden aangeleverd worden. Bovendien is de gebruiker de enige verantwoordelijke voor eventuele schade aan zijn computer en het eventueel verlies van gegevens dat zou voortvloeien uit het downloaden van informatie op zijn eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van de Delta Websites of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

7. TOEGANKELIJKHEID VAN DELTA WEBSITES

Delta Websites stellen alles in het werk om hun diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen per week en 24 uren per dag beschikbaar te stellen. Toch kan het gebeuren dat wij de toegang moeten onderbreken voor noodzakelijke onderhoudswerken of updates of wegens een andere reden, hoofdzakelijk van technische aard.

8. BELEID INZAKE BESCHERMING VAN HET DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN INZAKE VERTROUWELIJKHEID

MIC Delta heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid opgesteld rond deze materie. Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften. De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor direct marketing acties die niets met de activiteiten van MIC Delta, haar leveranciers en aankondigers te maken hebben, zullen wij afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw pc: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die hem heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of om uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of 'snail mail'. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

9. VERMELDINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MIC Delta bvba, haar leveranciers of aankondigers (zoals auteursrechten, merken en modellen…) en door de gerelateerde rechten van MIC Delta bvba, haar leveranciers of aankondigers (zoals het recht op databases…). Copyright © 2010. Alle rechten voorbehouden.

10. GEDRAGSCHARTER VOOR GEBRUIKERS

Naast de schikkingen betreffende de overige gebruiksvoorwaarden, verbindt u zich als gebruiker meer bepaald: a) de Delta Websites gebruiken als goede huisvader, met andere woorden, op een redelijke wijze; b) de website niet gebruiken op een wijze die indruist tegen de richtlijnen van onderhavige gebruiksvoorwaarden; c) vermijden dat op enige wijze schade berokkend wordt aan de Delta Websites - door onvoorzichtig gebruik of met slechte bedoeling - aan de inhoud van deze websites, er geen ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen, geen gebrekkige werking of onbeschikbaarheid (tijdelijk of permanent) veroorzaken en niet bijdragen - op welke wijze dan ook - tot enig incident dat aan MIC Delta, Prohoreca of derden schade kan berokkenen. d) de Delta Websites niet gebruiken voor onwettige doeleinden, in strijd met de goede zeden of met de bedoeling de reputatie van MIC Delta, Prohoreca of derden te schaden. e) op de Delta Websites geen andere websites, logo’s, foto’s of andere elementen invoeren, geen hyperlinks of verbindingen met andere websites op het internet creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van MIC Delta. Indien MIC Delta zou vaststellen of met redelijke zekerheid mag vermoeden dat u een van onderhavige voorwaarden (punten ‘a’ tot ‘e’) of een andere verplichting voortspruitend uit de schikkingen van de andere gebruiksvoorwaarden overtreden hebt, dan is MIC Delta gerechtigd u de toegang tot zijn websites zonder voorafgaandelijke verwittiging te ontzeggen.

11. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

11.1. Advertentievoorwaarden Behoudens schriftelijk akkoord van MIC Delta, verder de Uitgever genoemd, is elke bestelling van advertenties of kleine aankondigingen onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever. De advertentie verschijnt onder de enige verantwoordelijkheid van de adverteerder of van de tussenpersoon, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen ter zake. De adverteerder of de tussenpersoon vrijwaren de Uitgever van de gevolgen van om het even welk verhaal uitgeoefend door een derde omwille van de verschenen of de op het Internet gezette advertentie.

11.2. Weigering De Uitgever behoudt zich het recht voor elke advertentie te weigeren, uit te stellen of te annuleren, zonder rechtvaardiging of voorafgaande kennisgeving, zelfs na aanvaarding door onze diensten en zonder dat de adverteerder of de tussenpersoon een schadevergoeding kunnen opeisen. Dit voorbehoud is ook van toepassing op de op voorhand betaalde advertenties of op de bestellingen van reclame die in uitvoering zijn, zelfs indien de advertentie reeds een of meerdere malen ingevoegd werd.

11.3. Annulering, uitstel, wijzigingen In geval van annulering acht dagen na datum van ondertekening, blijft men, ter dekking van de door de uitgever gemaakte kosten, 20 % van het bedrag (met een minimum van 125 € ) verschuldigd. Zodra die acht dagen voorbij zijn, worden de bestellingen onveranderlijk en onherroepelijk en de aan de Uitgever betaalde voorschotten blijven verworven.

11.4. Plaatsen De verschijningsdata, de data van publicatie op het internet en plaatsen van de advertenties worden niet gegarandeerd. Alle instructies van deze aard worden beschouwd als loutere indicaties en de betaling van de advertentie is verplicht ongeacht de plaats waar zij zal verschenen zijn. Maar de verhogingen toepasbaar op de geldende voorkeursplaatsen zullen alleen gefactureerd worden wanneer zij gerespecteerd werden. Behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Uitgever wordt geen enkele exclusiviteit van geen enkele aard toegestaan. In alle geval is die alleen geldig voor de betrokken editie.

11.5. Tarieven De inlassingen en advertenties worden ingevoegd aan de voorwaarden van het tarief dat van kracht is op het ogenblik van hun verschijning. De Uitgever behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving zijn tarieven te wijzigen. De Uitgever behoudt zich trouwens het recht voor de breedte van zijn kolommen en zijn rechtvaardigingssysteem te wijzigen zonder rechtvaardiging of voorafgaande kennisgeving. Het nieuwe tarief en de nieuwe rechtvaardiging zullen toegepast worden op alle betrokken bestellingen, met inbegrip van de betrokken lopende bestellingen, vanaf de datum waarop zij van kracht worden. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle prijzen op de websites van Prohoreca en Prohoreca services vermeld exclusief BTW.

11.6. Materiaal De adverteerder is verplicht het reclamemateriaal (de te publiceren texten, foto’s en visuelen, evenals de eventuele bijlagen) te leveren met de juiste formaten en afmetingen (zie tarief) en het elektronische formaat min. 72 dpi voor advertenties op onze websites. De eventuele technische kosten voor verschijning – fotograaf, samenstelling, vertalingen, tekeningen, montages, wijzigingen, enz.- zullen gefactureerd worden als supplement bij de prijs van de publicitaire ruimte. De fouten en gebreken die het gevolg zijn van onvolledig of gebrekkig materiaal, kunnen geen aanleiding geven tot betwistingen, weigeringen om te betalen of gratis herinlassingen. Evenmin is de Uitgever verantwoordelijk voor de fouten die een advertentie zou bevatten.

11.7. Verschijningsdata De gevraagde diensten zullen binnen de korst mogelijke termijn na ontvangst van uw betaling worden uitgevoerd. De verschijningsdata worden louter ter informatie gegeven. De niet-naleving ervan geeft de adverteerder of de tussenpersoon geen enkel recht op verhaal. In dat geval wordt de datum gewoon uitgesteld, behoudens tegenbericht van de adverteerder. 11.8. Bewijsstukken Voor elke inlassing in onze Delta gidsen, met uitzondering van de «kleine advertenties», zal per advertentie een bewijsstuk gestuurd worden naar de opdrachtgever.

11.9. Betalingsvoorwaarden De advertenties of andere producten van de Uitgever zijn betaalbaar te Brussel, vijftien (15) dagen na factuurdatum. Uitzonderlijk zijn zij betaalbaar op dertig (30) dagen einde van de maand facturatie datum voor de erkende tussenpersonen. De "kleine aankondigingen" moeten op voorhand betaald worden. Indien u deze aanvraagt, zal u na uw betaling een factuur ontvangen. Bij afwezigheid van een betaling op de vervaldatum, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest opleveren van 1% per maand en vermeerderd met 15 % bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 125 €. Indien het gefactureerde bedrag voor een advertentie op onze websites niet betaald is op de door de verkoopsvoorwaarden vastgelegde datum, behoudt MIC Delta zich het recht voor de service van dit contract op te zeggen zonder bijzondere officiële kennisgeving. Het gefactureerde bedrag zal van rechtswege verschuldigd blijven en zal bij de klant opeisbaar blijven. De webservice zal enkel prorata temporis hersteld worden zodra het bedrag op de rekening van MIC Delta betaald is. Elke ondertekenaar van een bestelbon van inlassing of elke aanvrager van een kleine aankondiging verbindt zich ten persoonlijke titel tot de solidaire betaling van de overeenstemmende factuur bij gebrek aan betaling daarvan op de vervaldatum door het etablissement dat op deze aanvraag vermeld staat.

11.10. Klachten Elke klacht, om aanvaard te worden, zal moeten neergelegd worden bij de Uitgever via aangetekend schrijven binnen acht dagen na ontvangst van het bewijsstuk of na de verschijning op het Internet: zodra die termijn verstreken is, zal de levering verondersteld worden goedgekeurd te zijn. De Uitgever wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de fouten veroorzaakt door verwarde, slecht geschreven, slecht overgebrachte, slecht opgestelde, mondeling of via de telefoon meegedeelde instructies, alsook de eventuele vertalingen. Een slechte afdruk of een fout in de gepubliceerde teksten die toe te schrijven kan zijn aan de Uitgever, kan alleen, maximaal, aanleiding geven tot een nieuwe inlassing in de volgende editie. In alle geval zal zo'n fout nooit het voorwerp kunnen zijn van een andere vorm van herstel, met inbegrip van de betaling van schadevergoedingen en intresten. De Uitgever wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de fouten of weglatingen die in die informaties kunnen verschijnen. Nochtans, in geval van fout of weglating inzake de naam van het etablissement van de adverteerder, alsook betreffende de post- en telefonische gegevens, waardoor het onmogelijk is contact op te nemen met de adverteerder, verbindt de Uitgever zich ertoe de reclame-inlassing of de foto van de betrokken adverteerder opnieuw op te nemen binnen de korst mogelijke termijn. MIC Delta wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van slechte werking van de Delta Websites te wijten aan de informatica. In geval van onderbreking verbindt MIC Delta zich ertoe het nodige te doen om de diensten zo snel mogelijk te hervatten.

11.11. Auteursrechten De werken worden uitgevoerd voor rekening van de klant. Geen enkele van de gerealiseerde werken mag op gelijk welke manier gereproduceerd of gekopieerd worden, met het oog op eender welke commercialisering of distributie. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord, blijven alle rechten van intellectuele eigendom op de gerealiseerde werken voorbehouden voor MIC Delta. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat MIC Delta op alle bladzijden van de werken op de Delta Websites de vermelding zet die aangeeft dat zij gecreëerd werden door MIC Delta, of andere commerciële benamingen van haar, alsook een link naar onze andere sites.

12. SPECIFIEKE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE DIENSTEN ‘JOBS - ZOEKERTJES’

12.1. Onderwerp Deze voorwaarden hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden te bepalen van de diensten die voorgesteld worden aan de gebruikers die jobs aanbieden en kandidaten die werk zoeken, hierna omschreven als ‘Gebruikers-Klanten’. Deze gebruiksvoorwaarden gelden boven de andere algemene voorwaarden. Het akkoord van de Gebruikers-Klanten met onderhavige voorwaarden geldt vanaf opening van hun rekening, want zonder dit akkoord is geen inschrijving mogelijk.

12.2. Gebruikersruimte De Gebruikers-Klanten staan borg voor de juistheid van de nodige informatie die zij verschaffen voor hun inschrijving. Elke Gebruiker-Klant is als enige verantwoordelijk voor het bewaren en de geheimhouding van zijn paswoord en bijgevolg ook voor het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Ieder gebruik van de ruimte die voorbehouden is voor de Gebruikers-Klanten die ingeschreven zijn vanaf het toegekende paswoord, wordt geacht te gebeuren door de Gebruiker-Klant waaraan deze toegewezen is.

12.3. Rol van Prohoreca Prohoreca behoudt zich het recht voor advertenties, jobzoekertjes of cv’s te verwijderen waarvan de inhoud onwettelijk blijkt, met name in geval van melding door een aanwerver. Prohoreca brengt de werkzoekende kandidaten op de hoogte dat hun online jobaanvraag en dat hun cv uitsluitend bestemd zijn voor het adverteren van hun kandidatuur. Door de inlassing van deze online informatie - waaronder hun foto - stemmen de kandidaten in met de verspreiding en het gebruik ervan met het oog op hun aanwerving.

12.4. Bescherming van het privé-leven Wanneer u ons uw persoonlijke informatie overmaakt, bevestigt u impliciet uw instemming om deze te laten opnemen en verwerken in de databanken van MIC Delta. De persoonlijke informatie die u ons zelf meedeelt, zullen behandeld worden in functie van volgende doelstellingen:
  • na uw online registratie zullen wij u op geregelde tijdstippen de nieuwe zoekertjes meedelen;
  • wij zullen u op de hoogte houden van onze nieuwe producten en diensten, door u via e-mail de informatie door te sturen die u kan interesseren, bijvoorbeeld andere advertenties, aanbiedingen of zoekertjes in dat verband. Wij kunnen u deze informatie via diverse communicatiekanalen overmaken;
  • voor werkzoekende kandidaten: wij kunnen uw gegevens overmaken aan werkgevers die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn;
  • wij kunnen u onze nieuwsbrieven met informatie toesturen;
  • een beter management van onze websites en diensten die wij u kunnen aanbieden.


12.5. Opheffing en verbod Elke adverteerder erkent uitdrukkelijk dat MIC Delta het recht heeft om zonder vooropzeg of schadevergoeding ieder element te verwijderen dat, ongeacht de vorm, inhoud of andere reden op de website van Prohoreca dat inbreuk of een risico tot inbreuk zou vormen tegen een van de onderhavige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, van kracht zijnde wetten en reglementen en/of rechten van derden, van welke aard ook. In geval van inbreuk tegen onderhavige algemene voorwaarden door de kandidaat, moet de kandidaat aanvaarden dat Prohoreca zich het recht voorbehoudt om het hem verleende toegangsrecht tot het Gebruiker-Klant gedeelte van de website tijdelijk of definitief op te heffen dan wel te beperken.

13. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

MIC Delta behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de Delta Websites de "wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden" na te lezen.

14. ALGEMENE BEPALINGEN

De onderhavige gebruiksvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van één van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) en in het bijzonder van het Vredegerecht van het 2e Kanton van Brussel. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden doet geen enkele afbreuk aan de geldigheid, toepasbaarheid en dwingende aard van de andere bepalingen. Indien een of meerdere bepalingen ongeldig verklaard worden op basis van een wet, een regelgeving of de definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, dan nog blijven de overige bepalingen onverminderd geldig en van kracht. De ongeldige bepaling zal dan vervangen worden door een nieuwe bepaling met het doel zoveel mogelijk dezelfde oorspronkelijke doelstellingen na te streven als de ongeldige bepaling.

15. BEDRIJFSGEGEVENS

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Laatste update: 10 maart 2009. Benaming: MIC Delta bvba. Maatschappelijke zetel: Pelletierstraat 33 B2, B-1030 Brussel.